ओब्लेट ट्याks्क

  • Oblate Tanks

    ओब्लेट ट्याks्क

    फाइबरग्लास ट्या tank्क शेल खण्डहरू निर्माण कारखानामा उत्पादन हुन्छन् र कम्प्रेस गरिएको वा "ओब्लेटेड" लाई अनुमतियोग्य सडक यातायात आयाममा, ग्राहकको जॉबसाइटमा पठाइन्छ र बन्धनद्वारा भेला हुन्छ। त्यस्तै ट्याks्कलाई "ओब्लेट ट्याks्क" भनिन्छ